indestructible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indestructible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indestructible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indestructible.

Từ điển Anh Việt

 • indestructible

  /,indi'tə:minəbl/

  * tính từ

  không thể phá huỷ được; không thể huỷ diệt được; rất bền vững

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indestructible

  not easily destroyed

  Antonyms: destructible

  Similar:

  durable: very long lasting

  less durable rocks were gradually worn away to form valleys

  the perdurable granite of the ancient Appalachian spine of the continent

  Synonyms: perdurable, undestroyable