undestroyable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

undestroyable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm undestroyable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của undestroyable.

Từ điển Anh Việt

 • undestroyable

  * tính từ

  không phá được; không hủy hoại được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • undestroyable

  not capable of being destroyed

  Similar:

  durable: very long lasting

  less durable rocks were gradually worn away to form valleys

  the perdurable granite of the ancient Appalachian spine of the continent

  Synonyms: indestructible, perdurable