perdurable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perdurable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perdurable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perdurable.

Từ điển Anh Việt

 • perdurable

  /pə'djuərəbl/

  * tính từ

  vĩnh viễn, vĩnh cửu; tồn tại mâi mâi; lâu đài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perdurable

  Similar:

  durable: very long lasting

  less durable rocks were gradually worn away to form valleys

  the perdurable granite of the ancient Appalachian spine of the continent

  Synonyms: indestructible, undestroyable