depreciation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

depreciation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm depreciation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của depreciation.

Từ điển Anh Việt

 • depreciation

  /di,pri:ʃi'eiʃn/

  * danh từ

  sự sụt giá, sự giảm giá

  sự gièm pha, sự nói xấu, sự làm giảm giá trị; sự chê bai, sự coi khinh, sự đánh giá thấp

 • Depreciation

  (Econ) Khấu hao; sự sụt giảm giá trị.

  + Sự giảm giá trị tài sản nói chung phát sinh từ sự hao mòn hay hư hỏng.

 • depreciation

  sự giảm, sự hạ, (toán kinh tế) hạ, giảm (giá)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • depreciation

  * kinh tế

  hao mòn

  khấu hao

  mất giá của đồng tiền

  sự khấu hao

  sự mất giá (tiền tệ)

  sụt giá

  * kỹ thuật

  hạ

  sự giảm

  sự giảm giá

  sự hạ

  sự hao mòn

  sự sụt giá

  toán & tin:

  giảm (giá)

  điện tử & viễn thông:

  giảm giá trị

  xây dựng:

  khấu trừ

  sự chiết khấu

  sự khấu hao

  cơ khí & công trình:

  sự mất giá

  hóa học & vật liệu:

  sụt giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • depreciation

  a decrease in price or value

  depreciation of the dollar against the yen

  Antonyms: appreciation

  decrease in value of an asset due to obsolescence or use

  Synonyms: wear and tear

  Similar:

  disparagement: a communication that belittles somebody or something

  Synonyms: derogation