cylindrical grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylindrical grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylindrical grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylindrical grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylindrical grinding

    * kỹ thuật

    sự mài nghiền hình trụ

    sự mài tròn

    sự mài tròn ngoài