cylindrical armature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylindrical armature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylindrical armature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylindrical armature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylindrical armature

    * kỹ thuật

    phần ứng hình trục