cylindrical dowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cylindrical dowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cylindrical dowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cylindrical dowel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cylindrical dowel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chốt hình trụ