curtain image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

curtain image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm curtain image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của curtain image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • curtain image

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ảnh màn