creator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

creator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm creator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của creator.

Từ điển Anh Việt

 • creator

  /kri:'eitə/

  * danh từ

  người sáng tạo, người tạo nên

  the Creator

  tạo hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • creator

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ tạo lập

  chương trình tạo lập

  xây dựng:

  tạo viên

Từ điển Anh Anh - Wordnet