crab net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crab net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crab net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crab net.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crab net

    * kinh tế

    lưới bắt cua