conventional milling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conventional milling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conventional milling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conventional milling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conventional milling

    * kỹ thuật

    sự phay nghịch

    vật lý:

    thiết bị nung đối lưu