convenience nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

convenience nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm convenience giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của convenience.

Từ điển Anh Việt

 • convenience

  /kən'vi:njəns/

  * danh từ

  sự tiện lợi, sự thuận lợi; sự thích hợp

  for greater convenience: để thuận lợi hơn

  that is a matter of convenience: vấn đề là xem có thích hợp (có tiện) không

  at your earliest convenience: lúc nào thuận tiện nhất cho ông (trong thư giữa các hãng buôn)

  to like one's: thích tiện nghi

  đồ dùng, các thứ tiện nghi

  the house is full of conveniences of every sort: nhà có đủ các thứ đồ dùng tiện nghi

  lợi ích vật chất, điều lợi

  marriage of convenience: sự lấy nhau vì lợi

  nhà tiêu, hố xí

  to await (suit) somebody's convenience

  lưu tâm đến sự thuận tiện của ai, làm cho phù hợp với ý thích ai

  to make a convenience of somebody

  lợi dụng ai một cách táng tận lương tâm

  to meet someone's convenience

  thích hợp với ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet