contraption nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contraption nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contraption giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contraption.

Từ điển Anh Việt

  • contraption

    /kən'træpʃn/

    * danh từ (từ lóng)

    máy kỳ cục

    dụng cụ thay thế tạm thời; mẹo để thay thế tạm thời (cái gì hỏng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet