contour machinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

contour machinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm contour machinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của contour machinery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • contour machinery

    * kỹ thuật

    sự gia công định hình