congruence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruence.

Từ điển Anh Việt

 • congruence

  /'kɔɳgruəns/ (congruency) /'kɔɳgruənsi/ (congruity) /kɔɳ'gru:iti/

  * danh từ

  sự thích hợp, sự phù hợp

  (toán học) đoàn

  congruence of circles: đoàn vòng tròn

  (toán học) đồng dư; tương đẳng

  congruence group: nhóm đồng dư

  congruence of figures: sự tương đẳng của các hình

 • congruence

  (Tech) tương đẳng, đồng dư

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • congruence

  * kỹ thuật

  đoàn

  đồng dư

  sự so sánh

  tương đẳng

  toán & tin:

  đồng dư thức

  tính tương đẳng

  điện lạnh:

  sự tương đẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet