congruence equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruence equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruence equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruence equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • congruence equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình đồng dư