congruence relation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruence relation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruence relation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruence relation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • congruence relation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thức đồng dư