congruence of first degree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruence of first degree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruence of first degree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruence of first degree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • congruence of first degree

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đồng dư thức bậc nhất