congruence of lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruence of lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruence of lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruence of lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • congruence of lines

    * kỹ thuật

    đoàn đường thẳng