congruousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

congruousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm congruousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của congruousness.

Từ điển Anh Việt

  • congruousness

    /'kɔɳgruəsnis/

    * danh từ

    tính phù hợp, tính thích hợp,

Từ điển Anh Anh - Wordnet