incongruousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incongruousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incongruousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incongruousness.

Từ điển Anh Việt

  • incongruousness

    /in'kɔɳgruəsnis/

    * danh từ ((cũng) incongruity, incongruence)

    tính không hợp nhau

    tính không thích hợp, tính phi lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet