cognitive content nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cognitive content nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cognitive content giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cognitive content.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cognitive content

    Similar:

    content: the sum or range of what has been perceived, discovered, or learned

    Synonyms: mental object

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).