clock control system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clock control system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clock control system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clock control system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clock control system

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    hệ thống điều khiển đồng hồ