clocking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clocking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clocking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clocking.

Từ điển Anh Việt

 • clocking

  /'klɔkiɳ/

  * tính từ

  ấp (gà)

 • clocking

  (Tech) đo thời gian; xác định đồng bộ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • clocking

  * kỹ thuật

  sự định thời

  toán & tin:

  đếm thời gian

  sự tạo xung nhịp

  ô tô:

  khóa cửa trung tâm

  đo lường & điều khiển:

  sự giữ nhịp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clocking

  the time taken to traverse a measured course

  it was a world record clocking

  Similar:

  clock: measure the time or duration of an event or action or the person who performs an action in a certain period of time

  he clocked the runners

  Synonyms: time