christmas tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christmas tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christmas tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christmas tree.

Từ điển Anh Việt

  • christmas tree

    * danh từ

    cây Nô-el

Từ điển Anh Anh - Wordnet