christmas-present nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

christmas-present nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm christmas-present giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của christmas-present.

Từ điển Anh Việt

  • christmas-present

    /'krisməs,preznt/

    * danh từ

    quà Nô-en