chisel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chisel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chisel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chisel.

Từ điển Anh Việt

 • chisel

  /'tʃizl/

  * danh từ

  cái đục, cái chàng

  (the chisel) nghệ thuật điêu khắc

  (từ lóng) sự lừa đảo

  * ngoại động từ

  đục; chạm trổ

  (từ lóng) lừa đảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chisel

  * kinh tế

  bột

  chạm trổ

  đục

  sự cắt

  sự đục

  * kỹ thuật

  cái chàng

  chạm

  chạm trổ

  dao khắc

  đầu choòng

  đẽo

  đục

  đục lỗ mộng

  lưỡi xới

  mũi khoan

  mũi khoan đập

  thải

  xà beng

  xây dựng:

  cắt phoi

  vật lý:

  thanh bẩy

  cơ khí & công trình:

  trở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chisel

  an edge tool with a flat steel blade with a cutting edge

  carve with a chisel

  chisel the marble

  Similar:

  cheat: engage in deceitful behavior; practice trickery or fraud

  Who's chiseling on the side?

  cheat: deprive somebody of something by deceit

  The con-man beat me out of $50

  This salesman ripped us off!

  we were cheated by their clever-sounding scheme

  They chiseled me out of my money

  Synonyms: rip off