chisel, hot cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chisel, hot cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chisel, hot cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chisel, hot cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chisel, hot cutting

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chạm cắt nóng