chisel, round nose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chisel, round nose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chisel, round nose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chisel, round nose.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chisel, round nose

    * kỹ thuật

    đục lỗ mũi tròn