certificate of class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

certificate of class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm certificate of class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của certificate of class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • certificate of class

    * kinh tế

    giấy chứng hạng tàu