centrifugal effort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal effort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal effort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal effort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centrifugal effort

    * kỹ thuật

    lực ly tâm

    vật lý:

    lực li tâm