centrifugal cleaner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal cleaner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal cleaner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal cleaner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centrifugal cleaner

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy làm sạch ly tâm