centrifugal defecator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal defecator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal defecator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal defecator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centrifugal defecator

    * kinh tế

    máy bài khí ly tâm