centrifugal aspirator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centrifugal aspirator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centrifugal aspirator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centrifugal aspirator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centrifugal aspirator

    * kinh tế

    máy thổi khí ly tâm