capitalist reproduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalist reproduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalist reproduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalist reproduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalist reproduction

    * kinh tế

    tái sản xuất tư bản chủ nghĩa