capitalist planned economy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalist planned economy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalist planned economy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalist planned economy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalist planned economy

    * kinh tế

    kinh tế kế hoạch tư bản chủ nghĩa