capitalistic order of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalistic order of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalistic order of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalistic order of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalistic order of production

    * kinh tế

    trật tự sản xuất tư bản chủ nghĩa