capitalist mode of production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalist mode of production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalist mode of production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalist mode of production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalist mode of production

    * kinh tế

    phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa