capitalist country nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalist country nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalist country giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalist country.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalist country

    * kinh tế

    nước tư bản