capitalist production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalist production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalist production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalist production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capitalist production

    * kinh tế

    sản xuất tư bản chủ nghĩa