built-in styles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

built-in styles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm built-in styles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của built-in styles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • built-in styles

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu có sẵn