built-in bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

built-in bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm built-in bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của built-in bed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • built-in bed

    a bed that is built in and fixed to a wall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).