buffalo fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalo fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalo fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalo fish.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalo fish

    any of several large suckers of the Mississippi valley

    Synonyms: buffalofish

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).