buffalo bill's wild west show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buffalo bill's wild west show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buffalo bill's wild west show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buffalo bill's wild west show.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • buffalo bill's wild west show

    Similar:

    wild west show: a spectacular show organized in 1883 by William F. Cody that featured horseback riding and marksmanship on a large scale; toured the United States and Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).