bruise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bruise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bruise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bruise.

Từ điển Anh Việt

 • bruise

  /bru:z/

  * danh từ

  vết thâm tím (trên người), vết thâm (trên hoa quả)

  * ngoại động từ

  làm thâm tím (mình mẩy); làm cho thâm lại (hoa quả)

  làm méo mó (đồ đồng...); làm sứt sẹo (gỗ)

  tán, giã (vật gì)

  * nội động từ

  thâm tím lại; thâm lại

  to bruise along

  chạy thục mạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bruise

  an injury that doesn't break the skin but results in some discoloration

  Synonyms: contusion

  injure the underlying soft tissue or bone of

  I bruised my knee

  Synonyms: contuse

  break up into small pieces for food preparation

  bruise the berries with a wooden spoon and strain them

  damage (plant tissue) by abrasion or pressure

  The customer bruised the strawberries by squeezing them

  Similar:

  hurt: hurt the feelings of

  She hurt me when she did not include me among her guests

  This remark really bruised my ego

  Synonyms: wound, injure, offend, spite