injure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

injure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm injure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của injure.

Từ điển Anh Việt

 • injure

  /'indʤə/

  * ngoại động từ

  làm tổn thương, làm hại, làm bị thương

  xúc phạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • injure

  cause injuries or bodily harm to

  Synonyms: wound

  Similar:

  hurt: hurt the feelings of

  She hurt me when she did not include me among her guests

  This remark really bruised my ego

  Synonyms: wound, bruise, offend, spite

  hurt: cause damage or affect negatively

  Our business was hurt by the new competition