british labour party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

british labour party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm british labour party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của british labour party.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • british labour party

    a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries

    Synonyms: Labour Party, Labour, Labor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).