brisk competition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brisk competition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brisk competition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brisk competition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brisk competition

    * kinh tế

    sự cạnh tranh năng động