brisk business activity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brisk business activity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brisk business activity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brisk business activity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brisk business activity

    * kinh tế

    tính tích cực kinh doanh cao độ