brisket end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brisket end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brisket end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brisket end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • brisket end

    * kinh tế

    thịt ngực

    thịt ức